Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Adresa našej webovej stránky je: https://webiant.eu/

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Objednávateľ je právnickou alebo fyzickou osobou zamýšľajúcou vyhotoviť webovú stránku pre účely lepšej prezentácie svojej osoby a informovania verejnosti o svojich aktivitách prostredníctvom internetu (ďalej len ako „Objednávateľ“). Zhotoviteľom je Adam Antoni so sídlom Javorová 11, Spišská Nová Ves 05201, IČO: 52491030, zapísaná v živnostenskom registri okresný úrad Spišská Nová Ves (ďalej len ako „Zhotoviteľ“). Zhotoviteľ prehlasuje, že je živnostníkom zaoberajúci sa okrem iného aj vyhotovovaním a úpravou webových stránok. Na základe toho medzi sebou Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli zmluvu o dielo v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len ako „Zmluva“).
 2. Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len ako „VOP“) je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri odplatnom plnení predmetu Zmluvy v lehotách a za finančných podmienok stanovených, pričom tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Článok II.

Predmet zmluvy

 1. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať a vyhotoviť na základe zadania Objednávateľa webovú stránku pre Objednávateľa (ďalej len ako „Dielo“) podľa jeho pokynov (tieto sú konkretizované v písomnej objednávke) riadne a včas a záväzok Objednávateľa za riadne a včas vykonané Dielo zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za vyhotovenie Diela. Vykonanie a vyhotovenie Diela pozostáva z dvoch častí a to z vykonania a vyhotovenia „Návrhu web stránky“ a „Tvorby web stránky“. Za návrh Zmluvy sa teda považuje aj vyplnený a odoslaný formulár označený ako Objednávka. Návrh Zmluvy (Objednávky) v podobe nevyplneného formulára je umiestnený a prístupný každému na internetovej stránke Zhotoviteľa a umožňuje zadanie údajov o Objednávateľovi a Diele a ich záväzné objednanie u Zhotoviteľa.
 2. Ďalej predmetom Zmluvy je poskytnutie všetkých potrebných práv a licencií za účelom nerušeného, trvalého a výlučného užívania Diela Objednávateľom.
 3. Zmluva môže byť uzatvorená vyplnením a odoslaním Objednávky prostredníctvom internetovej stránky Zhotoviteľa alebo aj písomne. Zmluva uzatvorená písomne alebo vyplnením a odoslaním Objednávky prostredníctvom internetovej stránky Zhotoviteľ nadobúda účinnosť až zaplatením prvej splátky ceny Diela na základe zálohovej faktúry vystavenej Zhotoviteľom podľa Článku V. týchto VOP, pokiaľ sa Dielo nevyhotovuje bezplatne.
 4. K platnému uzatvoreniu zmluvy medzi zmluvnými stranami dochádza akceptáciou Objednávky zo strany Zhotoviteľa. Do doby, kým nedôjde k akceptácii Objednávky (k uzatvoreniu zmluvy), môže Objednávateľ odoslanú objednávku bezplatne stornovať.
 5. Po uzatvorení zmluvy môže Objednávateľ – podnikateľ, odstúpiť kedykoľvek od zmluvy počas jej trvania, avšak je povinný nahradiť Zhotoviteľovi vzniknutú škodu za realizáciu Objednávky, a to v závislosti od štádia vyhotovenia Objednávky v nasledovnej výške:
  a) od uzatvorenia zmluvy o dielo až do začatia vypracovania špecifikácie projektu (návrh webovej stránky, ktorý sa počíta dňom odoslania špecifikácie projektu dodávateľom) – 33 % z ceny za dielo;
  b) od začatia vypracovania špecifikácie projektu až do začatia realizácie projektu (tvorba webovej stránky, ktorá sa počítam dňom odsúhlasenia špecifikácie projektu) – 50 % z ceny za dielo;
  c) od začatia realizácie projektu (tvorby webovej stránky) – 100 % z ceny za dielo.
 6. V prípade poskytnutia bezplatného webhostingu a domény zo strany Zhotoviteľa pre Objednávateľa, je Objednávateľ po odstúpení od zmluvy povinný uhradiť dodanie týchto služieb v plnej výške, pričom ich cena je uvedená v cenovej ponuke Zhotoviteľa.
 7. Po uzatvorení zmluvy môže Objednávateľ – spotrebiteľ odstúpiť kedykoľvek od zmluvy počas jej trvania, avšak tento je povinný nahradiť Zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ Zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak a nahradiť mu účelne vynaložené náklady. Na zmluvný vzťah Objednávateľ – spotrebiteľ a zhotoviteľ sa nevzťahujú povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko ich zmluvný vzťah sa neuzatvára na diaľku.

Článok III.

Čas vyhotovenia Diela

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ vyhotoví Dielo pre Objednávateľa podľa časového harmonogramu konkretizovaného v ponuke Zhotoviteľa zaslanej ako odpoveď na žiadosť o ponuku Objednávateľa. Uvedený časový harmonogram však platí len za podmienky, že Objednávateľ zabezpečí dodanie všetkých podkladov potrebných na riadne vyhotovenie Diela do 5 dní od podpísania Zmluvy tak, aby práce na vytvorení Diela mohli prebiehať plynulo. V prípade nedodania podkladov Objednávateľom sa čas vytvorenia jednotlivých častí Diela predĺži o čas omeškania s dodaním potrebných podkladov navýšený o ďalšie 2 dni. Do času plnenia sa nezapočítavajú soboty, nedele a štátne sviatky.
 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje priebežne informovať Objednávateľa o stave prác na Diele, kedykoľvek o to Objednávateľ požiada a to do 3 dní od obdržania takejto požiadavky zo strany Objednávateľa.

Článok IV.

Cena za Dielo

 1. Zmluvné strany sa dohodli že cena za vykonanie Diela t.j. vykonania a vyhotovenia „Návrhu web stránky“ a „Tvorby web stránky“ bude konkretizovaná v po zaslaní písomnej objednávky na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.

Článok V.

Platobné podmienky

 1.  Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie Diela resp. vykonania a vyhotovenia „Návrhu web stránky“ a „Tvorby web stránky“ bude Objednávateľom zaplatená nasledovne: Objednávateľ zaplatí 100% ceny až po dodaní kompletnej web stránky a obdržaní riadne vystavenej faktúry zo strany Zhotoviteľa na bankový účet Zhotoviteľa, ktorý mu tento oznámi prostredníctvom elektronickej pošty, písomne, telefonicky alebo ústne pri osobnom stretnutí.

 Článok VI.

Prevzatie Diela a nadobudnutie vlastníckeho práva k Dielu

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že konečné prevzatie Diela sa uskutoční nasledovným spôsobom:
  Zhotoviteľ po vyhotovení Diela informuje o tejto skutočnosti Objednávateľa a prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu) mu zašle webovú adresu, na ktorej vyhotovené Dielo dočasne umiestnil na posúdenie a záverečné schválenie. Objednávateľ si na tejto adrese zhotovené Dielo skontroluje, či je vyhotovené podľa jeho pokynov a spôsobom dohodnutým v Zmluve. Ak Objednávateľ súhlasí s vyhotoveným Dielom, informuje Zhotoviteľa o schválení Diela zaslaním elektronickej pošty (e-mailu) o schválení Diela kontaktnej osobe Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.
 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje do 3 pracovných dní od obdržania elektronickej pošty zo strany Objednávateľa, ktorej obsahom je záverečné schválenie vyhotoveného Diela zabezpečiť:
  a) umiestnenie Diela na webovú stránku Objednávateľa
  alebo
  b) umožniť prístup Objednávateľovi na webovú stránku s za účelom naplnenia Diela vlastným obsahom (obsahom podľa vlastného zváženia Objednávateľa).
 3. Splnením povinnosti vyplývajúcej Zhotoviteľovi v zmysle bodu 2. tohto článku Zmluvy sa Dielo považuje za riadne odovzdané Objednávateľovi a má sa za to, že Objednávateľ Dielo od Zhotoviteľa riadne prevzal.
 4. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k Dielu a právo jeho trvalého a výlučného užívania až po prevzatí Diela niektorým zo spôsobov podľa bodu 2 tohto článku a súčasne až po úplnom zaplatení dohodnutej ceny za vyhotovenie oboch častí Diela.
 5. V deň prevzatia Diela niektorým zo spôsobov podľa bodu 2 tohto článku Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k Dielu a právo jeho trvalého a výlučného užívania.
 6. Napĺňanie Diela Objednávateľom jeho vlastným obsahom bude prebiehať nasledovne:a) v prípade, že sa Objednávateľ rozhodol pristúpiť na stránku za účelom jej napĺňania Diela vlastným obsahom, Zhotoviteľ má povinnosť umiestniť Dielo na webovú stránku Objednávateľa do 3 dní od obdržania elektronickej pošty (e-mailu) Objednávateľa,
 1. b) v prípade, ak sa Objednávateľ rozhodol naplniť dielo vlastným obsahom prostredníctvom Zhotoviteľa, Objednávateľ je povinný včas dodať všetky podklady nevyhnutné k naplneniu Diela Zhotoviteľom. V tom prípade prevzatie Diela bude prebiehať podľa bodov 1, 2 a) a 3 tohto článku týchto VOP.

Článok VII.

Práva a povinnosti Zmluvných strán

 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas, podľa pokynov Objednávateľa a v súlade so Zmluvou a týmito VOP.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že pri vykonaní Diela si poskytnú navzájom všetku potrebnú súčinnosť, ktorá sa od nich vyžaduje pre naplnenie predmetu a účelu tejto Zmluvy.
 3. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť Dielo bezchybne a odovzdať ho Objednávateľovi v súlade so Zmluvou tak, aby ho mohol Objednávateľ využívať neobmedzene na účel, na ktorý sa Dielo vyhotovuje
 4. Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa priebežne o stave vykonaných prác na Diele podľa bodu 2 Článku III. týchto VOP a tiež informovať ho o každej zmene alebo prekážke, ktorá má alebo môže mať vplyv na realizáciu predmetu tejto Zmluvy podľa Článku II. týchto VOP.
 5. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, autorské práva, technické normy a podmienky Zmluvy a týchto VOP. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa a dohodami oprávnených a kontaktných osôb Zmluvných strán.
 6. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu dohody použiť redakčný systém WordPress alebo iný zaklade dohody.
 7. Objednávateľ je povinný riadne a včas za vykonané Dielo zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za vyhotovenie oboch častí Diela. V prípade ak je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením faktúry, Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi prostredníctvom e-mailu upomienku s dodatočnou lehotou na zaplatenie. Ak nedôjde k uhradeniu faktúry v tejto dodatočnej lehote, Zhotoviteľ je oprávnený vypnúť web z prevádzky resp. deaktivovať podstránky, ktoré boli aktualizované, pričom Zhotoviteľ je povinný o takejto skutočnosti informovať Objednávateľa prostredníctvom e-mailu. V prípade ak nedôjde k uhradeniu faktúry ani v lehote do troch dní odo dňa oznámenia o vypnutí webu z prevádzky resp. o deaktivovaní podstránky, o ktorej Zhotoviteľ informoval Objednávateľa prostredníctvom e-mailu, Zhotoviteľ postúpi pohľadávku Objednávateľa zazmluvnenej advokátskej kancelárii na vymoženie súdnou cestou.
 8. Zhotoviteľ má právo uvereniť kto je tvorca diela.

Článok VIII.

Autorské a iné práva duševného vlastníctva k Dielu

 1. Zhotoviteľ prehlasuje, že v zmysle príslušných ustanovení Autorského zákona a ostatných príslušných právnych predpisov, získal na svoje náklady a zodpovednosť od všetkých autorov ako aj ostatných osôb, ktoré sa na vykonaní Diela podieľali, ako aj od všetkých nositeľov práv súvisiacich s autorským právom v akejkoľvek súvislosti s Dielom podľa Zmluvy, povolenie a časovo a územne neobmedzený súhlas k použitiu Diela a jeho jednotlivých častí, ktoré sú jeho súčasťou a to tak, aby Objednávateľ mohol Dielo alebo jeho časti neobmedzene a nerušene užívať a využívať pre svoje potreby a pre svoj účel.
 2. Zhotoviteľ súhlasí s tým, že prípadnou správou alebo opravou Diela môže byť poverená osoba odlišná od Zhotoviteľa. V takom prípade však zaniká Objednávateľovi právo na poskytnutie bezplatné odstránenie vád, vzniknutých počas záručnej doby.
 3. Zhotoviteľ súhlasí s tým, že Objednávateľ môže kedykoľvek, bez predchádzajúceho súhlasu Zhotoviteľa, vykonávať zmeny a aktualizácie údajov Diela v rozsahu tejto Zmluvy. V takom prípade však zaniká Objednávateľovi právo na poskytnutie bezplatné odstránenie vád, vzniknutých počas záručnej doby.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zániku Objednávateľa je dielo oprávnený požívať niektorý z právnych nástupcov Objednávateľa, podľa rozhodnutia Objednávateľa a to aj bez predchádzajúceho súhlasu Zhotoviteľa.
 5. Objednávateľ berie na vedomie, že Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním Diela inú osobu.

Článok IX.

Trvanie a zánik Zmluvy

 1.  Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak.
 2. Zmluva zaniká:
  a) uplynutím času, na ktorý bola uzavretá
  b) písomnou dohodou zmluvných strán
  c) odstúpením od Zmluvy
  d) zánikom alebo smrťou Zhotoviteľa alebo Objednávateľa bez právneho nástupcu.
 3. Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade:a) zmien zmluvných podmienok alebo VOP počas trvania Zmluvy, s ktorými Objednávateľ nesúhlasí a to najneskôr do 1 mesiaca odo dňa oznámenia o zmene zmluvných podmienok alebo  VOP;
  b) ak Zhotoviteľ opakovane ani po reklamácii nevykoná Dielo podľa Zmluvy a týchto VOP, alebo Dielo opakovane vykoná s podstatnými vadami; za podstatnú vadu sa považuje taká vada, ktorá bráni využívaniu Diela po čas dlhší ako 14 dní;
  c) ak Zhotoviteľ opakovane neodstráni reklamovanú závadu Diela v určenom čase;
  d) ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odovzdaním Diela a Dielo neodovzdá ani v dodatočnej lehote, ktorú mu Objednávateľ na jeho odovzdanie poskytol.
 4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, že:
  a) sa identifikačné údaje uvedené Objednávateľom v Zmluve alebo Objednávke ukážu byť nepravdivé; za uvedenie nepravdivých údajov sa nepovažuje, ak Objednávateľ opomenie oznámiť zmenu údajov Zhotoviteľovi;
  b) Objednávateľ je insolventný, najmä ak je na jeho majetok podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, bol zamietnutý konkurz pre nedostatok majetku, ak bola na Objednávateľa uvalená nútená správa podľa osobitných predpisov alebo ak Objednávateľ vstúpil do likvidácie;
  c) Objednávateľ porušil opakovane alebo závažným spôsobom svoju povinnosť podľa týchto VOP;
  d) Objednávateľ neuhradí cenu Diela ani v dodatočnej lehote, ktorú mu Zhotoviteľ na jej úhradu poskytol.
 5. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane alebo doručenia oznámenie o odstúpení iným preukázateľným spôsobom (napr. e-mail).
 6. Zmluva zaniká aj na základe písomnej dohody zmluvných strán.
 7. Fikcia doručenia. Za účinné doručenie odstúpenia od Zmluvy sa považuje aj odmietnutie ich prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je písomnosť určená, ako aj neúspešné doručenie výpovede alebo odstúpenia od Zmluvy na adresu zmluvnej strany uvedenú v Zmluve alebo oznámenú druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v týchto VOP, alebo nevyzdvihnutie si zásielky na pošte v ustanovených odberných lehotách. Za doručenie e-mailovej správy sa považuje aj prijatie potvrdenia o zobrazení na počítači druhej zmluvnej strany. V prípade pochybností o doručení prostredníctvom e-mailu sa za riadne doručenie považuje odoslanie na poslednú známu e-mailovú adresu zmluvnej strany, uvedenú v Zmluve (Objednávke).

Článok X.

Alternatívne riešenie sporov

 1. Príjemca – spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu v prípade, že nebol spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva. Ak Poskytovateľ na takúto žiadosť odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Príjemca – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a to napr. Slovenská obchodná inšpekcia, pričom Príjemca – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. E-mailový kontakt na Poskytovateľa je info@webiant.eu . Príjemca – spotrebiteľ pri podaní návrhu postupuje v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Alternatívnym riešením sporov možno urovnať spor medzi Príjemcom – spotrebiteľom a Poskytovateľom, vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy resp. súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. Hodnota sporu, ktorý sa urovnáva alternatívnym riešením sporov, musí presahovať sumu 20,- eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže požadovať od Príjemcu – spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu najviac sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty, a to najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu.
 2.  Príjemcovia – spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Príjemca – spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Príjemca – spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Príjemca – spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

Článok XI.

Záručná doba – Zodpovednosť za vady

 1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené podľa podmienok Zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
 2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré Dielo má v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela nezodpovedá Zhotoviteľ iba vtedy, ak boli vady spôsobené z dôvodov na strane Objednávateľa.
 3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré sú spôsobené zmenou technických parametrov poskytovateľov iných internetových služieb (najmä webhosting, doménové meno, iné internetové služby) a tiež ktoré sú spôsobené vplyvom hackerských útokov na webstránku.
 4. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela Objednávateľovi.
 5. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady Diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
 6. Nárok na bezplatné odstránenie vád zaniká, ak Objednávateľ poverí správou alebo opravou diela osobu odlišnú od Zhotoviteľa resp. ak Objednávateľ vykoná zmeny a aktualizácie údajov diela bez predchádzajúceho súhlasu Zhotoviteľa.
 7. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou alebo vo forme elektronickej pošty (e-mailu) adresovanou kontaktnej osobe podľa Zmluvy.

Článok XII.

Reklamácia

 1. Objednávateľ je oprávnený podať reklamáciu:a) na správnosť faktúry v prípade, ak má dôvodné podozrenie, že Zhotoviteľ nevystavil faktúru za Dielo v súlade so Zmluvou a dohodnutou cenou,
  b) týkajúcu sa kvality funkčnosti zhotoveného Diela.
 2. Objednávateľ musí uplatniť reklamáciu v 30-dňovej lehote odo dňa, kedy nastala skutočnosť odôvodňujúca reklamáciu, inak právo zaniká.
 3. Reklamáciu musí Objednávateľ uplatniť
  a) e-mailom na e-mailovej adrese Zhotoviteľa,
  alebo
  b) písomne na adrese Zhotoviteľa. (Konkrétne kontaktné údaje Zhotoviteľa sú uverejnené na jeho webovej stránke alebo na faktúre).
 4. V reklamácii musí Objednávateľ uviesť svoje identifikačné údaje a jasne opísať čoho sa  reklamácia týka s časovým vymedzením, kedy podľa Objednávateľa došlo k obmedzeniu kvality zhotoveného Diela. V prípade reklamácie správnosti úhrady za zhotovené Dielo musí Objednávateľ uviesť číslo faktúry a fakturačné obdobie, ktorého sa reklamácia týka.
 5. Uplatnenie reklamácie na prešetrenie správnosti výšky úhrady faktúry nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady, t.j. nezbavuje Objednávateľa povinnosti uhradiť faktúru do dňa jej splatnosti uvedenej na faktúre.
 6. V prípade kladného vybavenia reklamácie Zhotoviteľ zúčtuje oprávnene reklamovanú cenu za Dielo v najbližšom zúčtovacom období, prípadne obdobiach až do zaplatenia celej oprávnene reklamovanej ceny Diela.
 7. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu, ak zníženie kvality Diela spôsobili
  a) okolnosti vylučujúce jeho zodpovednosť,
  b) neodborné alebo neoprávnené zásahy Objednávateľa do Diela alebo inými tretími osobami, ktorým Objednávateľ umožnil vedome alebo nevedome, a to aj svojim nedbanlivostným konaním, takýto zásah.

Článok XIII.

Komunikácia medzi zmluvnými stranami

 1. Komunikáciu medzi zmluvnými stranami prebieha v predovšetkým v elektronickej forme prostredníctvom e-mailov Objednávateľa a Zhotoviteľa  (objednávky, žiadosti o zmeny, potvrdenie platby, zasielanie zálohových faktúr a podobne), písomne alebo ústne. Kontaktná e-mailová adresa musí byť funkčná a pravidelne kontrolovaná.
 2. Oznámenia týkajúce sa skutočností, na základe ktorých bude niektorá zo zmluvných strán uplatňovať akékoľvek právne nároky, musia byť urobené spôsobom ustanoveným v týchto VOP a preukázateľne oznámené alebo doručené druhej zmluvnej strane písomne.
 3. Bežné informatívne oznámenia je možné druhej zmluvnej strane oznámiť aj ústne alebo telefonicky.

Článok XIV.

Dodatok

 1. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za obsah, ktorý bude uverňovaný na web stránke ktorú vytvoril zhotoviteľ. Plnú zodpovednosť preberá Objednávateľ.
 2. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za prípadne zmeny zákonov platných pre Slovenskú republiku. Ochrana osobných údajov, obchodné a reklamačné podmienky a cookies si je povinný skontrolovať objednavateľ. Za všetký priestupky a pokuty je povinný zaplatiť objednávateľ.

Článok XV.

Záverečné ustanovenia

 1. Práva a povinnosti Objednávateľa a Zhotoviteľa sa riadia Zmluvou (Objednávkou) a týmito VOP.
 2. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na internetovej stránke Zhotoviteľa.
 3. Meniť alebo dopĺňať obsah Objednávky je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné až po odsúhlasení oboma zmluvnými stranami.
 4. Neplatnosť alebo nevykonateľnosť ktoréhokoľvek ustanovenia týchto VOP nemá za následok neplatnosť alebo nevykonateľnosť ich ostatných ustanovení.
 5. V prípade, že zmluvné dojednania medzi zmluvnými stranami uvedené v Zmluve (Objednávke) sú v rozpore s ustanoveniami VOP, platia ustanovenia Zmluvy pred ustanoveniami VOP.
 6. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, ibaže je v Zmluve uvedené inak. Objednávka nadobúda platnosť a účinnosť akceptáciou zo strany Zhotoviteľa a zaplatením zálohovej faktúry za Dielo Objednávateľom. Za zaplatenie sa považuje pripísanie platby na účet Zhotoviteľa.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.11.2019

Všeobecné obchodné podmienky

I. Základné ustanovenie

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
  č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej
  len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“)

Adam Antoni

IČO: 35514035

DIČ: 2020504398

so sídlom: Javorová 11, Spišská Nová Ves 05201

zapísaný v živnostenskom registri č. 860-27081, Okresný úrad Spišská Nová Ves    

kontaktné údaje:

kontatná osoba: Adam Antoni

email: info@webiant.eu

telefón: 0950 244 240

web: www.webiant.eu

(ďalej len „predávajúci“)

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a fyzickou osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese www.webaint.eu (ďalej len „internetový obchod“).
 2. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
 3. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom a anglickom jazyku.

II. Informácie o tovare a cenách

 1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivých tovarov v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený poštou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode.
 2. Všetky prezentácie tovarov umiestneného v katalógu internetového obchodu sú informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
 3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platí len v prípade, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
 4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

III. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 2. Kupujúci realizuje objednávku tovaru týmito spôsobmi:
 • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
 1. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.
 2. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo Odoslať objednávku s povinnosťou platby. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
 3. Okamžite po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzatvorenie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzatvorená až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho. / Okamžite po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho.
 4. V prípade, že niektorý z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatie tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
 5. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, dokiaľ nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónne číslo alebo email predávajúceho uvedený v týchto obchodných podmienkach.
 6. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

IV. Zákaznícky účet

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.
 2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadne informácií potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia tretích osôb.

V. Platobné podmienky a dodanie tovaru

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:
  • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho č. SK53 1111 0000 0014 3126 5005, vedený v Unicredit Bank
 1. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 2. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
 3. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.
 4. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovar nie je zálohou.
 5. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín
 6. Tovar je kupujúcemu doručený:
 • na adresu určenú kupujúcim v objednávke
 • prostredníctvom výdajne zásielok na adresu výdajne, ktorú kupujúci určil,
 • osobným odberom v prevádzke predávajúceho
 • v prípade elektronickej licencie emailom
 1. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru.
 2. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 3. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 5. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho.
 6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnou skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

VI. Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 2. Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu) alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a zároveň ak predávajúci včas a riadne poskytol kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od kúpnej zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy (v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku) a za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností, má kupujúci podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní
 • okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, ak je predmetom kúpnej zmluvy objednaný tovar, ktorý sa dodáva oddelene
 • okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí,
 • okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru, ak je predmetom kúpnej zmluvy tovar, ktorý je dodávaný počas vymedzeného obdobia.
 1. Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softwéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 1. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci odoslať akékoľvek jednoznačné vyhlásenie vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od kúpnej zmluvy a to v stanovenej lehote podľa ods. 3 článku VI týchto obchodných podmienok.
 2. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.
 3. Kupujúci, ktorý odstúpil od kúpnej zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Kupujúci nesie náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.
 4. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
 5. Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
 6. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 7. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 8. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvo emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim.

VII. Práva z vadného plnenia

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
 • tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 1. Povinnosti z chybného plnenia má predávajúci minimálne v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z chybného plnenia výrobcu. Kupujúci je inak oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.
 2. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, návode pripojenému k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkol ak kupujúci predávajúcemu vadu tovaru oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia ani záručná doba po dobu, po ktorú nemôže kupujúci chybný tovar užívať.
 3. Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odseku obchodných podmienok sa neuplatnia u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak vadu sám kupujúci spôsobil.
 4. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:
 • výmenu za nový tovar,
 • opravu tovaru,
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 • odstúpiť od zmluvy.
 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
 • ak má tovar podstatnú vadu,
 • ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
 • pri väčšom počte chýb tovaru.
 1. Podstatné je také porušenie kúpnej zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.
 2. U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 3. Ak sa vyskytol prípad odstrániteľná vada po oprave opakovane (zvyčajne tretí reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet chýb (spravidla najmenej tri chyby súčasne), má kupujúci právo uplatniť požiadavku na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.
 4. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť, aké právo si zvolil. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, žiadal Ak kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná. Nezvolí ak kupujúci si svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva rovnaká ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
 5. Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.
 6. Ak predávajúci preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil, nie je predávajúci povinný nároku kupujúceho vyhovieť.
 7. Kupujúci nemôže reklamovať zľavnený tovar z dôvodu, pre ktorý je daný tovar zľavnený.
 8. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutie reklamácie.
 9. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutí tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z chybného plnenia) predávajúcemu.
 10. Predávajúci písomne ​​informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.
 11. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.
 12. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby, v opačnom prípade ho súd nemusí priznať.
 13. Voľbu spôsobu reklamácie má kupujúci.
 14. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

 

VIII. Doručovanie

 1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.
 2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

IX. Osobné údaje

 1. Všetky informácie, ktoré pri našej spolupráci uvediete, sú dôverné a budeme s nimi tak zaobchádzať. Ak nám k tomu nedáte písomný súhlas, údaje o vás nebudeme iným spôsobom než za účelom plnenia zo zmluvy používať, okrem emailovej adresy, na ktorú vám môžu byť zasielané obchodné oznámenia, pretože tento postup umožňuje zákon, ak ho neodmietnete. Tieto oznámenia sa môžu týkať iba podobného alebo súvisiaceho tovaru a možno ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom (zaslaním listu, emailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení) odhlásiť. Emailová adresa bude na tento účel uchovávané po dobu 3 rokov od uzavretia poslednej zmluvy medzi zmluvnými stranami.
 2. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.

X. Mimosúdne riešenie sporov

 1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 2. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku .

XI. Záverečné ustanovenie

 1. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
 4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.
 5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 7. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 1.11.2020